www.topadvisors.pl
Badanie sprawozdań finansowych

W ramach podstawowego przedmiotu działalności wykonujemy następujące usługi:


  • badania rocznych sprawozdań finansowych,
  • badania półrocznych sprawozdań finansowych,
  • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,
  • przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych.

Badania przeprowadzane są zgodnie z wymogami prawnymi, to jest:


  • ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami.).
  • ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z 7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 77 poz. 649).
  • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez KRBR (Uchwała nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010r., biuletyn KIBR nr 69/2010).

Umowę o badanie wykonują doświadczeni biegli rewidenci oraz asystenci w składzie dostosowanym do zakresu prac i indywidualnych potrzeb Klienta. W zaleśności od potrzeb zespół jest uzupełniany o doradców i specjalistów także z innych dziedzin.

Oferujemy również bieżącą współpracę z Klientem w formie doradztwa, której celem jest prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego.

Przy świadczeniu naszych usług przywiązujemy wielką wagę do tego by każde zlecenie było wykonane sprawnie, profesjonalnie i w zgodzie z obowiązującymi standardami oraz normami zawodowymi.

Efektem naszej pracy jest zatem rzetelna, bezstronna i niezależna informacja.


Top Advisors J i P Defańscy s.c., ul. Batalionów Chłopskich 17A, 06-400 Ciechanów, NIP 951-237-54-52